P.č.

Dátum      Názov zmluvy          Predmet zmluvy                     Suma (€)        Zmluvný partner                 
1. 5.8.2009 Zmluva o nájme nehnuteľnosti nájom pozemkov 1 BSK
2. 29.9.2009 Nájomná zmluva nájom pozemkov 59,91 SPF
3. 29.9.2009 Zmluva o nájme pozemku nájom pozemkov 1 Mesto Svätý Jur
4. 29.9.2009 Zmluva o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárekeho majetku prevádzkovateľom správa pozemkov 0 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
4/1 12.2.2016 Dodatok č. 1 k zmluve správa pozemkov 0 Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
5.   14.9.2009 Zmluva o nájme pozemku nájom pozemkov 1 M.č. Bratislava - Vajnory
5/1 16.3.2012    Dodatok č. 1k nájomnej zmluve nájom pozemkov 0 M.č. Bratislava - Vajnory
6. 14.9.2009 Zmluva o nájme pozemku nájom pozemkov 1 M.č. Bratislava - Vajnory
6/1 16.3.2012 dodatok č. 1 k nájomnej zmluve nájom pozemkov 0 M.č. Bratislava - Vajnory
6/2 21.6.2013 dodatok č. 2 k nájomnej zmluve nájom pozemkov 0 M.č. Bratislava - Vajnory
7. 19.9.2011 Nájomná zmluva nájom pozemkov 255 SR-Obvodný úrad BA
8.  08.04.2011  Zmluva o poskytnutí služieb  výkon funkcie konateľa    Jozef Mórik
9.    24.10.2011  Zmluva o nájme pozemku nájom pozemkov  31,20  Hl.m. SR Bratislava
10.  8.11.2011  Zmluva o poskytovaní služieb spracovanie žiadosti o FNP z EU  2400  SYNERGIES, s.r.o.
11.  23.11.2011  Nájomná zmluva nájom pozemkov  1,20  Račany Rosso s.r.o.
12. 20.12.2011 Mandátna zmluva verejné obstarávanie 2900 Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie Klient s.r.o.
13. 1.10.2011 Zmluva o dielo vypracovanie realizačnej PD 12532.80 DIC Bratislava s.r.o.
14. 16.3.2012 Zmluva o spolurpáci a podmienkach využívania niektorých miestnych komunikácií prevádzkovateľom cyklistickej trasy JURAVA správa a používanie MK 0 MČ Bratislava - Vajnory
15. 16.3.2012 Zmluva o nájme pozemku nájom pozemkov 1 Hl. m. SR Bratislava
15/1 9.5.2012 Dodatok č. 1 k zmluve nájom pozemkov 0 Hl. m. SR Bratislava
16. 12.4.2012 Zmluva o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku prevádzkovanie cyklotrás 18 Slovenský vodohospodársky podnik, s.p.
17. 10.4.2012 Zmluva o spolupráci a podmienkach využívania miestnych komunikácií používanie MK 0 MĎ Bratislava - Rača
18. 17.9.2012 nájomná zmluva nájom pozemkov 0 mesto Svätý Jur
19. 14.11.2012 nájomná zmluva ako dodatok k Z2/2009 nájom pozemkov 0 Slovenský pozemkový fond
20. 5.6.2013 Zmluva o nájme pozemku nájom pozemkov 18 Mesto Svätý Jur
21. 30.5.2013 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb žiadosť o NFP 3500 SYNERGIES s.r.o.
22.    30.5.2013 Zmluva o spolupráci a podmienkach využívania miestnych komunikácie prevádzkovateľom cyklistickej trasy v zmysle názvu 0,- Mesto Sv. Jur
22/1 4.6.2013 dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci zmluva o spolurpáci- upresnenie parciel 0,- Mesto Sv. Jur
23. 12.2.2014

 Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku Z2231012007501

znenie zmluvy je zverejnené na www.crz.gov.sk   

 NFP 22310120170 Malokarpatsko - Šúrska cyklomagistála JURAVA  679.527,52  Ministerstvo pôdohospodárstvaa rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava 1
23/1 28.4.2014

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.Z2231012007501 zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.

  NFP 22310120170 Malokarpatsko - Šúrska cyklomagistála JURAVA  suma sa nemení  Ministerstvo pôdohospodárstvaa rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava 1
23/2 10/2014

dodatok č. 2 k zmluve o NFP www.crz.gov.sk

NFP 22310120170 Malokarpatsko - Šúrska cyklomagistála JURAVA zníženie sumy  Ministerstvo pôdohospodárstvaa rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava 1
23/3 23.12.2014

dodatok č. 3 k zmluve o popskytnutí NFP

zverejnené v CRZ : www.crz.gov.sk

FP 22310120170 Malokarpatsko - Šúrska cyklomagistála JURAVA suma sa nemení Ministerstvo pôdohospodárstvaa rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava 1
24.    31.3.2014

Zmluva o diele č. 2014/FA/01/002 

na realizáciu stavby "Malokarpatsko - Šúrska cyklomagistrála - Jurava" 679.036,52    STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava, IČO 17317282
24/1 24.7.2014

Zmluva o dielo - dodatok č. 1

na realizáciu stavby "Malokarpatsko - Šúrska cyklomagistrála - Jurava" dodatok v zmysle schválených zmien MInisterstvom pôdohospodársva a rozvoja

Pôvodná cena:                          679 035,52 €  

Nová cena:        679 022,60 €

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava, IČO 17317282
24/2 30.10.2014

Zmluva o dielo - dodatok č. 2

na realizáciu stavby "Malokarpatsko - Šúrska cyklomagistrála - Jurava" dodatok v zmysle schválených zmien MInisterstvom pôdohospodársva a rozvoja

pôvodná suma 679 022,60 €      Nová suma: 640.917,39 €

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava, IČO 17317282
25. 7.4.2014

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

externý manažment projektu "Malokarpatsko - Šúrska cyklomagistrála JURAVA"    1.170,- LKG s.r.o., Revolučná 27, 821 04  Bratislava
26. 7.4.2014

 mandátna zmluva

stavebný dozor 6400,- IDM-ba s.r.o. Šúrska 18, 831 06  Bratislava IČO 47536225
27. 26.8.2014  Zmluva o dielo o poskytovaní služieb  web stránka  450,- + DPH  eGov Systems s.r.o., Brigádnická 27, 84110  Bratislava
28.      1.10.2014  dodatok č. 1 k zmluve o dielo o poskytovaní služieb - web stránka  web stránka  cena bez zmeny. dodatok k termínom  eGov Systems s.r.o., Brigádnická 27, 84110   Bratislava
29. 3.12.2014 Poistná zmluva poistná zmluva na cyklotrasu 331,84 Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 81360  Bratislava
30.  27.4.2016  Zmluva o dielo  podjazd SO 03  29945,18  Ledax s.r.o., Hraničná 12,82105 Bratislava
30/1  18.05.2016  Zmluva o dielo dodatok č 1  podjazd SO 03  6004,8 s DPH  Ledax sr..o., Hraničná 12, 82105 Bratislava
31. 27.6.2016 Zmluva o spolupráci zmluva o spolupráci na pozemok pod stavbu SO 01 cyklotrasa 0,00 Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 90021 Svätý Jur
32. 15.8.2016 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci a podmienkach využívania účelovej komunikácie  0,00

NDS a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava

IČO  35919001

33.    19. 9. 2016 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena  vecné bremeno na pozemok ŽSR pre stavbu SO,01 Jurava - Vrakuňa  1300 + DPH    ŽSR Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61  Bratislava
33/1 13.3.2017 dodatok k zmluve o budúcej zmluve  detto  detto  detto
 34.     21.10.2016

 Zmluva o prevode PD a o prechode práv a opvinností stavebníka a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania

 prevod práv  1,-

 Bratislavský samosprávny kraj,

Sabinovská 16

Bratislava

35.    26.6.2017  Zmluva o prevode PD a prechode práv a povinností stavebníka .. Cyklolávka  prevod práv  1,-

 BSK

Sabinovská 16

Bratislava

36.    26. 6. 2017 Nájomná zmluva na pozemok pod cyklomostikom    nájomná zmluva 10,- SVP š.p., Radničné nám. 8, Banská Štiavnica
36/1  14.8.2017 Dodatok č. 1 k NZ nájomná zmluva 0,-  SVP š.p., Radničné nám. 8, Banská Štiavnica
 37     3. 10. 2017

 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zmluva tu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3117521&l=sk

 Zmluva o NFP

IROP Z302011G487-122-15

 542032,16  BSK, Sabinovská 16, 82005  Bratislava

37/1/

2018

26.7.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zmluva tu:

DODATOK

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3567484&l=sk

 Zmluva o NFP- dodatok č. 1  401 957,75 €

 BSK, Sabinovská 16

82005  Bratislava

37/2/

2019

25.7.2019

Zmluva o poskytnutí NFP dodatočk .č 2

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4124566&l=sk

Zmluva o NFP- dodatok č. 2 390572,36

BSK, Sabinovská 16

82005  Bratislava

 

 38     11.10.2017  Zmluva o externom manažmente  manažment projektu IROP  5600
 UpHill Project s.r.o.
Račianska 62
Bratislava
 39     11.4.2018

 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby Prepojenie cyklotrás malokapratskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvatsky GROB

Výkaz výmer

 Prepojenie cyklotrás malokapratskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvatsky GROB  394597,19

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6

94978  Nitra

IČO 34128344

40 18. 4. 2018

Zmluva o dielo na výkon technického dozora

technický a stavebný dozor na Juravu III - CHorv.Grob 3360,-

SARPO a.s.

Pri Šajbách 3

831 06  Bratislava

 41     30.5.2018  Zmluva o dielo cyklotrasa od ČOV Sv.Jur po ŽSR Sv. JUR  20725,14

ALPINE Slovakia s.r.o.,

Vlčie hrdlo 324/90

82107  Bratislava

 42      27. 6. 2018  Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia na cyklotrasu 50 % ceny diela  11000,- Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 90021  Sv. Jur
 43 15.5.2019   Zmluva o poistení majetku JURAVA III v Chorv.Grobe zmluva  100,39/q  UNION Poisťovňa a.s., Bajkaslká 29/A, 81360  Bratislava
 44 7. 1. 2020   Zmluva o postupeni práv a povinností stavebného povolenia  Zmluva  0,-  obec Chorvátsky Grob, nám. Josipa Andriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
 45 14.6.2021  Zmluva o elektronickej službe Business24  Internetbanking  Sadzobník Slovenská sporiteľňa, a. s.
 46 14.6.2021  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 1.6.2021   Internetbanking  Sadzobník Slovenská sporiteľňa, a. s.
 47  9.7.2021  Návrh na uzatvorenie zmluvy o elektronických službách   Internetbanking  Sadzobník Slovenská sporiteľňa, a. s.
 48  26.8.2021  Zmluva o bežnom účte SPORObusiness dotácie SPORObusiness dotácie  Sadzobník  Slovenská sporiteľňa, a. s.
 49  28.9.2021  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

 IROP-PO1-SC122-2016-15    

SO 105-10

 239.562,69

 BSK

Sabinovská 16, 82005  Bratislava

50 21.12.2021 Zmluva o bežnom účte SPORObusiness dotácie

SPORObusiness dotácie Cyklotrasa – Zábezpeka

Sadzobník

 Slovenská sporiteľňa, a. s.

51  21.12.2021  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 1.12.2021  SPORObusiness dotácie  Sadzobník   Slovenská sporiteľňa, a. s.
 52  10.3.2022

 Zmluva o dielo Pittel Brausewetter sro

Zmluva o dielo Pittel Brausewetter sro Priloha 1

Zmluva o dielo Pittel Brausewetter sro Priloha 2

 PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB - SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J. Andriča - 1. úsek  244 220,00  Pittel + Brausewetter sro
53 27.4.2022

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

Komplexny výkon stavebného dozoru na stavbe 1320 €/mes. MLOCK sro, Budovateľská 18, 821 08 Bratislava
54 26.4.2023

Dodatok č.1 k Zmluva o dielo Pittel Brausewetter sro

Príloha k Dodatoku č.1 k Zmluva o dielo Pittel Brausewetter sro

PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB - SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J. Andriča - 1. úsek  242 175,84 Pittel + Brausewetter sro
55 05.05.2023

Dodatok č.2 k Zmluva o dielo Pittel Brausewetter sro

Príloha k Dodatoku č.2 k Zmluva o dielo Pittel Brausewetter sro

PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB - SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J. Andriča - 1. úsek  278 381,12 Pittel + Brausewetter sro
56 12.10.2023

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AFN8-122-15

PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB - SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J. Andriča - 1. úsek 219 960,45 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
57 17.10.2023

Zmluva poistenie majetku SO 105 10

Poistenie SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J. Andriča - 1. úsek 437,06 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Publicita projektu SO 105-10

Aktuality

FOTOGALÉRIA

54
IMG_1309.jpg
Združenie obcí JURAVA, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur IČO 42170168 IČ DPH 2022826256