Ciele a náplň činnosti

Cieľom činnosti Združenia je realizácia projektov pre rozvoj Malokarpatskej oblasti a snaha o získanie finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EU, iných zahraničných fondov, zdrojov národného spolufinancovania a príspevkov z tuzemských štátnych fondov na tento účel. Združenie sa zaväzuje použiť spoločne získané prostriedky výlučne pre účel na ktorý bolo predmetné Združenie založené.

Združenie podľa potreby spolupracuje s ďalšími združeniami vytvorenými za tým istým, alebo podobným účelom, ako aj príslušnými kompetentnými orgánmi.

V rámci čerpania eurofondov z operačného programu OPBK sa v súčasnosti pracuje na projekte cyklotrasy Rača-Jur-Vajnory v dĺžke takmer27 km, ktorý bol odovzdaný v predchádzajúcich dňoch a čakáme na samotné vyhodnotenie. Výzva bola zverejnená v marci tohto roka a nakoľko tento projekt už mal stavebné povolenie a bol v podstate najlepšie pripraveným projektom cyklotrás v rámci Bratislavského kraja , má prisľúbenú podporu aj od samotného župana. O samotnej náročnosti projektu svedčí aj takmer ročná práca všetkých zainteresovaných zložiek (projektanti, geodeti, spracovatelia výzvy, úrady MČ a obcí) pod mojím vedením. S takto rozsiahlym projektom samosprávy sa podľa informácií, župa ešte nestretla. V minulom období projekt napriek pripravenosti (s výnimkou Rače) nebol schválený s odôvodnením nedostatku finančných zdrojov. Bol riešený cez výzvu 1.1.-regenerácia sídiel / zachovanie a podpora prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu. Oproti minulému projektu bol rozšírený o takmer 14 km. Už dopredu sme uskutočnili EVO (elektronické verejné obstáravanie) aby sme boli pripravený a vysúťažili tú najlepšiu cenu. Pôvodnú cenu takmer 1.100.000 euro sme dokázali vďaka tomuto obstarávaniu vysúťažiť za cca.  697.000 euro.  Ak projekt bude schválený, realizácia nastane začiatkom budúceho roka a potrvá približne 8 mesiacov. 

Ďalšie projekty v rámci združenia JURAVA by sa mali týkať vinohradníctva a vinárstva, životného prostredia a kultúry. Niektoré už boli prerokované ústne a je v záujme obcí aby sa realizovali.

Pozitívom združenia JURAVA je to, že snažíme sa spojiť obce a MČ a následne získať finančné prostriedky, kde práve takéto združenia sú častokrát  upredňostňované z dôvodu početnejšej účasti samospráv.

Je nesporné veľmi dobré, že momentálne vedenia týchto obcí chcú rozvíjať spoluprácu a vyťažiť čo najviac pozitív z tejto spolupráce, ktorá prospeje všetkým.

Jozef Mórik

Publicita projektu SO 105-10

Aktuality

FOTOGALÉRIA

54
DSC_4875.jpg
Združenie obcí JURAVA, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur IČO 42170168 IČ DPH 2022826256