Konatelia Združenia

Ing. Jan Granec

Ing. Igor Rašla

Bývalí konatelia

Jozef Mórik od založenia do  2014

Ing. Mariana Dvorščíková - Fiamová od založenia do 19. 5. 2021

Ing. Mário Schwab  od založenia  do 19. 5. 2021

Rada združenia

  • Ing. Šimon Gabura, primátor mesta Svätý Jur
  • Ing. Michal Vlček , starosta Mestskej časti Bratislava – Vajnory
  • Ing. Michal Drotovan , starosta Mestskej časti Bratislava - Rača 
  • JUDr. Vladimíra Vydrová - starostka obce Chorvátsky Grob
  • Ing. Martin Šaulič - starosta obce Ivanka pri Dunaji   
  • Ing. Igor Hianik - primátor mesta PEZINOK                                           

Najvyšším orgánom združenia je Rada združenia (ďalej ten Rada), členov ktorej tvoria štatutárni zástupcovia členov Združenia alebo nimi splnomocnené osoby, pričom Rada má 5 členov.

Rada sa schádza podľa potreby, spravidla dva krát ročne, minimálne však jeden krát za rok, prípadne mimoriadne na žiadosť dvojtretinovej väčšiny členov Združenia.

Rokovanie Rady zvoláva a vedie ktorýkoľvek z členov Rady, pričom minimálne jedenkrát za rok rokovanie zvoláva štatutárny zástupca mesta Svätý Jur.

Rada  prijíma   rozhodnutia   formou  uznesení   prítomných   účastníkov   Rady,   Rada je uznášaniaschopná pokiaľ sa na jej zasadnutí zúčastnia všetci členovia Združenia a na prijatie uznesenia je potrebný súhlas všetkých členov Združenia.

Do kompetencie Rady patria všetky záležitosti týkajúce sa účelu, pre ktorý bolo Združenie založené a na ktorý vzniklo.

Publicita projektu SO 105-10

Aktuality

FOTOGALÉRIA

54
DSC_4902.jpg
Združenie obcí JURAVA, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur IČO 42170168 IČ DPH 2022826256