Malokarpatsko - šúrska cyklomagistrála

JURAVA II - pokračovanie smer VRAKUŇA

trasa vo formáte PDF

 
MALOKARPATSKO-ŠÚRSKA CYKLOMAGISTRÁLA-JURAVA

 

 

Projekt už zrealizovanej Malokarpatsko - šúrskej cyklotrasy JURAVA

http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/2065/k%20%C5%BEiadosti%20BSK%20Jurava-cykl-prehlad.pdf

 

Pilotným projektom, pre ktorý aj združenie pôvodne vzniklo bol projekt cyklotrasy spájajúce tieto obce. Bohužiaľ prístupom bývalého vedenia MČ Rača sa samotná činnosť združenia dostala do úzadia. Až nástupom nového vedenia sa činnosť samotného združenia opäť obnovila a dostalo sa jej patričnej podpory od všetkých troch obcí.

Ďalšie projekty v rámci združenia JURAVA by sa mali týkať vinohradníctva a vinárstva, životného prostredia a kultúry. Niektoré už boli prerokované ústne a je v záujme obcí aby sa realizovali.

 Združenie obcí JURAVA podalo žiadosť v rámci výzvy OPBK na realizáciu Malokarpatsko - šúrskej cyklomagistrály

Žiadateľom v rámci predkladaného projektu je Združenie obcí JURAVA, ktoré vzniklo v roku 2009 zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení združením mesta Svätý Jur, Mestskej časti Bratislava – Rača a Mestskej časti Bratislava – Vajnory. Cieľom činnosti združenia je realizácia projektov pre rozvoj Malokarpatskej oblasti. Predkladaný projekt sa bude realizovať na území Mestskej časti Bratislava – Vajnory, Mestskej časti Bratislava - Rača a mesta Svätý Jur. Garantom financovania projektu bolo stanovené mesto Svätý Jur. Cieľom projektu je vybudovanie cyklistickej trasy, ktorá bude prechádzať cez katastrálne územie Vajnor, Rače a mesta Svätý Jur.

Bratislavský kraj, ktorý ponúka bohatý kultúrno-poznávací, pobytový, rekreačný turizmus, je vďaka rovinatému i kopcovitému terénu a miernemu prírodnému podnebiu výbornou lokalitou pre cykloturistiku. Problémom však je nedobudovaná infraštruktúra resp. jej nevyhovujúci stav.

Predmetná stavba je súčasťou systému cyklomagistrály, ktorá prepája obce a mestá v malokarpatskej oblasti. Zároveň bude trasa napojená na plánované cyklistické trasy v zmysle Koncepcie rozvoja siete cyklotrás na území BSK. Prepojenie na už vybudované, alebo plánované cyklotrasy je nasledovné:

-      v smere do centra Bratislavy na existujúcu cyklotrasu od Gaštanového hájika v Krasňanoch (MČ Bratislava – Rača),

-      v smere z Krasňan a Rače do lesného masívu Malých Karpát,

-      v smere zo Svätého Jura do Pezinka po hrádzi Šúrskeho potoka na vyprojektované cyklotrasy v katastri a intraviláne mesta Pezinok

-      v smere zo Svätého Jura do lesného masívu Malých Karpát,

-      v smere z Vajnor do Ivánky pri Dunaji a Zálesia po hrádzi Šúrskeho potoka na uvažované cyklotrasy s možným prepojením až na Medzinárodnú dunajskú cyklistickú cestu pri Dunajskej Lužnej

 Cyklotrasa, ktorá je predmetom projektu, bude súčasťou plánovaného nultého okruhu cyklotrasy okolo Bratislavy a zároveň bude vstupnou bránou do Malokarpatskej cyklomagistrály, ktorá by sa mala tiahnuť po celom východnom úpätí Malých Karpát.

Mala by kopírovať koncept Neusiedlerskej cyklotrasy, ktorá tiež prechádza obcami a mestami vo vinohradníckej krajine. Malokarpatsko – Šúrska cyklomagistrála spája jednak územia členov združenia, ale tým aj rôzne akcie medzi týmito mestami ako napr. hody, vinobrania, dožinky a mnohé iné kultúrko-spoločenské akcie.

Mestská časť Vajnory realizuje v rámci výzvy OPBK/2012/1.1/09 projekt Revitalizácie verejného priestranstva vo Vajnoroch – Park pod Lipami, ktorý obsahuje aj realizáciu prvkov, ktoré budú slúžiť práve na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a zároveň tento park po zrekonštruovaní môže slúžiť ako oddychová zóna pre cyklistov.

Cieľovou skupinou sú obyvatelia a návštevníci MČ Bratislava – Vajnory, MČ Bratislava – Rača a mesta Svätý Jur. Medzi návštevníkov patria jednak ostatní obyvatelia Bratislavského kraja, ale aj iní, ktorí tieto miesta navštívia. Projekt tak prispeje jednak k zvýšeniu kvality života obyvateľov Bratislavského kraja ale zároveň zvýši atraktívnosť tohto prostredia z hľadiska rozvoja aktivít cestovného ruchu.

Trasa, ktorá je predmetom predkladaného projektu sa skladá z jednotlivých úsekov, ktorých povrch je v rôznom stave. Úseky sú rozdelené do 4 hlavných častí:

Časť D1    Mesto Svätý Jur

Časť D2    MČ Bratislava - Rača

Časť D3    MČ Bratislava - Vajnory

Časť D4    Podkarpatská cyklomagistrála

 

 

Aktuality

FOTOGALÉRIA

54
DSC_4897.jpg
Združenie obcí JURAVA, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur IČO 42170168 IČ DPH 2022826256